เกี่ยวกับระบบ

แนวคิด โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบเพื่อการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เป็นโครงการที่ให้แต่ละหน่วยบริการสามารถใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ ในการค้นหา และเทียบเคียงประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา คุณภาพบริการ ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ และแนวโน้มตัวชี้วัดโดยรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละรายการตัวชี้วัด ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบเพื่อการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานนี้สามารถเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งวิเคราะห์หาช่องว่าง เพื่อเป็นโอกาสพัฒนาคุณภาพการดูแล และการให้บริการแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบได้อย่างแท้จริง

ทีมพัฒนาระบบ

ที่ปรึกษา (Consultants)

นายแพทย์ฉันทวัฒน์ สุทธิพงษ์

นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลนครพิงค์

นางวราภรณ์ ธนทรัพย์

นักวิเคราะห์แผนและนโยบายชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่


วิเคราะห์ และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

นายมณเทียร ปุณวัตร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลนครพิงค์

นางเยาวลักษณ์ จันแดง

นักวิชาการสถิติชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่


ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ (Database Administrator & Web Master)

นายยุทธนา ตาสุภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

นายนคร ธรรมโท๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่


พัฒนาระบบ (Web Designer / Developer)

นายมานพ บุญจำเนียร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง

นายธราพงษ์ ชำนาญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลพร้าว


สนับสนุนวิชาการ และปฏิบัติการ

นายบุญภพ ทาธิจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง

นายนิกร สุขแสวง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม

นายสินทร์สมุทร จันทร์ทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลสันกำแพง

นายวราวุธ ชมภูศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลจอมทอง

ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team