กลุ่มรายงาน#กลุ่มรายงาน
ดูแลก่อนและหลังคลอด1ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
ดูแลก่อนและหลังคลอด2ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ
ดูแลก่อนและหลังคลอด3ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค4ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค5ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 2 ปี
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค6ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 3 ปี
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค7ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี
โภชนาการ8ข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี
โภชนาการ9ข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 1
โภชนาการ10ข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 2
โภชนาการ11ข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 3
โภชนาการ12ข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 4
คัดกรองพัฒนาการเด็ก13ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ (4 กลุ่มวัย)
ทันตสาธารณสุข14ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ
ทันตสาธารณสุข15ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ
คัดกรองมะเร็ง16อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี
คัดกรองมะเร็ง17อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี
คัดกรองเบาหวาน ความดัน18ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
คัดกรองเบาหวาน ความดัน19ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
คัดกรองภาวะแทรกซ้อน20ผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
คัดกรองภาวะแทรกซ้อน21 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า
คัดกรองภาวะแทรกซ้อน22ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน CVD Risk
คัดกรองภาวะแทรกซ้อน23ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา
ผู้สูงอายุ24จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคัดกรอง ADL
แพทย์แผนไทย25ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
การคัดกรองบุหรี่-สุรา26การคัดกรองบุหรี่
การคัดกรองบุหรี่-สุรา27การคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team