ข้อมูลระดับจังหวัด

ข้อมูล ณ. วันที่ 26-10-2021
กลุ่มรายงานกลุ่มรายงานกลุ่มรายงานเป้าหมายผลงานอัตรา
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี7,6166,614ร้อยละ86.84
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 2 ปี8,1107,172ร้อยละ88.43
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 3 ปี8,5437,581ร้อยละ88.74
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี9,6428,483ร้อยละ87.98
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน628,508560,803ร้อยละ89.23
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง503,506448,259ร้อยละ89.03
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคมะเร็งอัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี357,742296,587ร้อยละ82.91
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคมะเร็งอัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี262,163124,419ร้อยละ47.46
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง213,641116,822ร้อยละ54.68
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า87,07145,258ร้อยละ51.98
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน CVD Risk82,43566,114ร้อยละ80.20
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา87,07146,012ร้อยละ52.84
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมเหล้า/บุหรี่การคัดกรองบุหรี่1,009,175404,774ร้อยละ40.11
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมเหล้า/บุหรี่การคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,009,175370,987ร้อยละ36.76
ทันตสาธารณสุข งานทันตกรรมร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ28,11414,237ร้อยละ50.64
ทันตสาธารณสุข งานทันตกรรมร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ29,27223,049ร้อยละ78.74
แพทย์แผนไทย งานบริการแพทย์แผนไทยร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก4,181,416881,100ร้อยละ21.07
ส่งเสริมสุขภาพ งานดูแลกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคัดกรอง ADL291,787243,527ร้อยละ83.46
ส่งเสริมสุขภาพ งานพัฒนาการเด็กผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ (4 กลุ่มวัย)32,52328,478ร้อยละ87.56
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี48,89046,285ร้อยละ94.67
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 152,34542,422ร้อยละ81.04
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 251,48447,998ร้อยละ93.23
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 350,56246,022ร้อยละ91.02
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 448,89046,285ร้อยละ94.67
ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็กร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์4,8024,011ร้อยละ83.53
ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็กร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ4,7603,672ร้อยละ77.14
ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็กร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์4,8023,747ร้อยละ78.03
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04