ข้อมูลระดับจังหวัด

ข้อมูล ณ. วันที่ 30-07-2021
กลุ่มรายงานกลุ่มรายงานกลุ่มรายงานเป้าหมายผลงานอัตรา
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี6,3005,243ร้อยละ83.22
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 2 ปี6,7425,819ร้อยละ86.31
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 3 ปี7,0916,152ร้อยละ86.76
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี7,9906,837ร้อยละ85.57
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน631,048560,452ร้อยละ88.81
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง505,073448,302ร้อยละ88.76
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคมะเร็งอัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี360,612289,097ร้อยละ80.17
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคมะเร็งอัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี264,111121,676ร้อยละ46.07
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง211,694100,821ร้อยละ47.63
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า86,63140,824ร้อยละ47.12
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน CVD Risk81,83665,065ร้อยละ79.51
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา86,63141,924ร้อยละ48.39
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมเหล้า/บุหรี่การคัดกรองบุหรี่1,012,950402,457ร้อยละ39.73
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมเหล้า/บุหรี่การคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,012,950369,458ร้อยละ36.47
ทันตสาธารณสุข งานทันตกรรมร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ26,40912,584ร้อยละ47.65
ทันตสาธารณสุข งานทันตกรรมร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ29,06122,437ร้อยละ77.21
แพทย์แผนไทย งานบริการแพทย์แผนไทยร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก3,238,662728,920ร้อยละ22.51
ส่งเสริมสุขภาพ งานดูแลกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคัดกรอง ADL294,361243,413ร้อยละ82.69
ส่งเสริมสุขภาพ งานพัฒนาการเด็กผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ (4 กลุ่มวัย)27,36422,288ร้อยละ81.45
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี47,06320,831ร้อยละ44.26
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 151,97242,391ร้อยละ81.57
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 251,00847,914ร้อยละ93.93
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 349,54845,072ร้อยละ90.97
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 447,06320,831ร้อยละ44.26
ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็กร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์3,6423,011ร้อยละ82.67
ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็กร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ3,6112,764ร้อยละ76.54
ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็กร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์4,0262,755ร้อยละ68.43
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04