ผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก4131,30331.70
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ5402,09525.78
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ2771,30621.21
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด11495111.99
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย2731,07825.32
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา21680226.93
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม34893437.26
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ4691,01846.07
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 4111200.83
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล165522.90
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์1322,0206.53
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ28365343.34
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ741,3505.48
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล6321,43144.16
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง858979.48
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์5692,44323.29
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่445974.58
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่2451,59915.32
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง18429562.37
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง43668064.12
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา58492063.48
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ9201,21975.47
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ49264176.76
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ34746574.62
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ22631671.52
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ579261.96
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย57574876.87
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย38049976.15
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย7611466.67
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง1,7832,90161.46
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว23128581.05
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง11621952.97
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด233958.97
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ559756.70
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ37743586.67
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา55075173.24
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ589163.74
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก19028965.74
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก9614665.75
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร9218150.83
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร34845576.48
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน5810654.72
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน19130862.01
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก35650171.06
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร9313369.92
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา1,1781,65971.01
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง20930368.98
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง18827069.63
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ7191,02869.94
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ11016467.07
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย62091967.46
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ45061872.82
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ52769875.50
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง30638080.53
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง29940773.46
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง10914873.65
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง30366745.43
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 7215845.57
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว1,5992,46164.97
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง35950071.80
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ12819266.67
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย7281,40351.89
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ4361,00443.43
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง24756243.95
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน13537536.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน12327544.73
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ16143537.01
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์23155341.77
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ15747233.26
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่29965945.37
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน19446941.36
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง40579850.75
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง11817866.29
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง10422745.81
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ17725968.34
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย6571,95733.57
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง36871951.18
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก33073045.21
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล45692549.30
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ5381,07250.19
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง51299851.30
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า39171654.61
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง24250048.40
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋47278959.82
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย11317564.57
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง25447753.25
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง23946851.07
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล9371,67555.94
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล26248354.24
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก27262443.59
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน5431,11148.87
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา71070.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้24877931.84
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้31465248.16
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ31666447.59
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง1,1182,12052.74
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก16936746.05
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก23854343.83
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก15732049.06
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง41459669.46
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย42169460.66
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม5201,15245.14
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง38577649.61
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา4931,05546.73
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว1,0402,03351.16
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว42576955.27
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว12723753.59
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์71643.75
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ20225878.29
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ14017380.92
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ8011172.07
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ6914547.59
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว37365057.38
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน31843772.77
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง13132440.43
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง21631768.14
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น54680168.16
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น25846056.09
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน49777863.88
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน37667255.95
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน55694358.96
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน42562867.68
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน29344765.55
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย59593663.57
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย7091,02569.17
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ50178363.98
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ57371180.59
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1,2021,63173.70
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน34457759.62
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง153740.54
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง52396254.37
อำเภอฝาง  22822 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง6715144.37
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย75999276.51
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว63982277.74
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว49465375.65
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ9341,22076.56
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง73894578.10
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง55774974.37
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน48969470.46
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน38948879.71
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง36146877.14
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง31739380.66
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย56975275.66
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม34743380.14
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ10513876.09
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ6810167.33
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง15832548.62
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม34054262.73
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่52376568.37
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย27647358.35
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย36957763.95
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง48172965.98
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่40563264.08
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก37555267.93
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก39362263.18
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน36053467.42
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน14824161.41
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง52991857.63
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง15023164.94
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด12226745.69
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด15425959.46
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 7911568.70
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง24247051.49
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า46884155.65
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง5671,02655.26
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว51879065.57
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง7951,29961.20
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า50081961.05
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า49173866.53
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม23041855.02
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม31949264.84
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม24539262.50
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง8071,35359.65
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก35354365.01
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก29452955.58
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม48592852.26
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง23745951.63
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง28245362.25
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน7621,13767.02
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง7331,25158.59
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม40879151.58
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 49166973.39
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง9181,96846.65
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล37881746.27
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง4481,06542.07
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง54490660.04
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง38870055.43
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง6261,20851.82
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้5381,05251.14
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา44085351.58
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย5351,12747.47
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา9741,93850.26
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง41987847.72
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง5751,28544.75
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย8512,12240.10
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร44392048.15
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง4261,21335.12
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา35873748.58
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง28054851.09
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง22436661.20
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม9471,70355.61
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก52078066.67
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก6971,17759.22
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่8321,41059.01
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น32357156.57
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่6071,16752.01
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่4361,01942.79
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร7421,63145.49
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว6281,07358.53
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว5821,00757.80
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง5801,10052.73
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง54396056.56
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า22648246.89
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน36483443.65
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน35956863.20
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน5921,74433.94
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย5221,23842.16
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง23246849.57
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง19532360.37
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่5891,08554.29
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง43080553.42
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง6091,31546.31
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด36845680.70
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล21430769.71
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล41651480.93
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง50173568.16
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง52472072.78
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี9313270.45
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี20830069.33
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี22731572.06
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ22133166.77
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง9815065.33
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ13018271.43
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1,1161,61669.06
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า17929660.47
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า24636667.21
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า37359462.79
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา34450667.98
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น35251168.88
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน52576568.63
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง56079470.53
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง21331168.49
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า42562268.33
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง30939179.03
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง7716347.24
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น36748276.14
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง29534785.01
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง14122662.39
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง6414344.76
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน4512835.16
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย40552377.44
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย26739467.77
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น8811377.88
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน10513876.09
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 183452.94
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง5671,47338.49
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู14151227.54
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน10752020.58
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง6121,20850.66
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก5271,18144.62
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง25366038.33
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว14375518.94
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล3571,34726.50
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย27694529.21
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง10841426.09
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู10333630.65
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง6762,06032.82
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี5211,29340.29
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง11431136.66
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง12930642.16
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห18336650.00
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง26084330.84
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ1,0701,40276.32
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น7971,06474.91
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น51366677.03
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ7761,07372.32
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว34845177.16
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว364776.60
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว34647772.54
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ49774466.80
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว11517764.97
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้17228759.93
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้28837177.63
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง42455376.67
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน33143675.92
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน33151064.90
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา53475271.01
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง49578563.06
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา34353064.72
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ25650850.39
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง18546339.96
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์17335848.32
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว19343044.88
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา17833752.82
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ18033953.10
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน8330926.86
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ28770940.48
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว5571,15648.18
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม5991,09954.50
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข33872446.69
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ19950739.25
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ28260946.31
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์11520955.02
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด11917568.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง12026345.63
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา8714958.39
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ337842.31
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04