ผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก3231,20826.74
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ4281,97821.64
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ2001,16417.18
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด888889.91
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย19699019.80
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา16071522.38
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม12566418.83
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ36791839.98
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 4101120.00
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล74871.44
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์661,8543.56
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ18055132.67
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ441,2903.41
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล4021,23532.55
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง388124.68
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์3312,11515.65
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่425182.35
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่1431,4669.75
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง6325225.00
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง18862530.08
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา44979756.34
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ6431,01563.35
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ8953516.64
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ7641018.54
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ4726617.67
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ268430.95
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย47066670.57
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย30142870.33
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย589461.70
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง1,0182,60839.03
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว6324226.03
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง5418129.83
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด63417.65
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ248528.24
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ9337724.67
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา39763862.23
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ488060.00
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก16825565.88
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก6412949.61
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร8016947.34
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร26738569.35
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน5310251.96
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน15828555.44
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก28644963.70
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร7210667.92
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา7771,41754.83
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง16225663.28
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง15624763.16
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ19290521.22
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ2714219.01
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย19073325.92
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ11150122.16
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ13558922.92
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง5634616.18
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง8233624.40
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง2813121.37
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง12556622.08
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 2613519.26
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว5742,06027.86
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง9339123.79
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ2516814.88
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย1531,27012.05
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ17285120.21
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง9248918.81
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน313309.39
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน3623215.52
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ6539416.50
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์6448013.33
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ7640019.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่8859214.86
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน7839919.55
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง10269914.59
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง2015213.16
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง3321115.64
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ3122713.66
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย3481,56622.22
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง20864732.15
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก17965427.37
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล28281734.52
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ27494528.99
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง27989931.03
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า20764032.34
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง14044531.46
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋21172129.26
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย6316338.65
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง16242638.03
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง16042437.74
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล5731,53237.40
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล16443637.61
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก14756825.88
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน27898328.28
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา5771.43
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้15071920.86
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้19057932.82
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ24155443.50
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง7341,61245.53
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก11929839.93
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก17845639.04
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก11327341.39
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง35454465.07
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย31561351.39
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม38399438.53
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง28868442.11
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา32088636.12
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว6861,72039.88
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว32269146.60
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว10221248.11
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์61540.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ15221371.36
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ10414173.76
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ608967.42
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ4111435.96
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว6628523.16
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน22733168.58
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง5020824.04
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง16627061.48
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น36472450.28
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น14440036.00
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน31468945.57
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน29860149.58
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน44384152.68
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน34355561.80
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน24639562.28
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย46381956.53
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย30191632.86
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ14768521.46
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ40263763.11
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า5841,51338.60
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน10955219.75
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง123237.50
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง5181,16644.43
อำเภอฝาง  22822 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง4512336.59
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย54587262.50
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว47473364.67
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว37557864.88
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ7351,07968.12
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง58984969.38
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง42765964.80
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน36162857.48
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน29843368.82
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง28840670.94
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง24133971.09
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย43568063.97
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม28238772.87
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ7112457.26
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ539058.89
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง9126534.34
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม24247750.73
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่33660955.17
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย18838948.33
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย25147552.84
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง30859451.85
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่26850253.39
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก24142356.97
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก25451649.22
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน21741851.91
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน9920847.60
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง30766845.96
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง10619255.21
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด6721431.31
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด6218433.70
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 488655.81
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง6739017.18
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า35775647.22
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง43795245.90
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว44371162.31
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง5611,17547.74
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า38374651.34
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า37967855.90
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม15938541.30
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม20846744.54
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม21435460.45
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง6351,26550.20
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก30749262.40
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก23648248.96
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม32979141.59
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง19942546.82
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง18743542.99
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน5471,03652.80
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง6571,17156.11
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม30174540.40
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 45963172.74
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง6841,80137.98
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล29775939.13
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง32696233.89
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง41383249.64
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง31264248.60
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง4571,10041.55
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้45999346.22
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา29170041.57
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย4241,05440.23
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา7611,77142.97
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง35682343.26
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง3011,17425.64
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย2651,93813.67
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร14083616.75
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1541,09714.04
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา7866111.80
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง6750613.24
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง7733323.12
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม3121,53520.33
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก9270213.11
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก1701,06116.02
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่2341,26918.44
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น16852232.18
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่2151,03720.73
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่16992518.27
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร3751,22830.54
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว44788850.34
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว39981548.96
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง4811,02347.02
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง40981550.18
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า16240040.50
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน21670830.51
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน26447955.11
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน3801,47325.80
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย3961,09836.07
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง17740843.38
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง13926552.45
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่42192145.71
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง19272326.56
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง3331,10330.19
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด21140951.59
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล10527937.63
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล33943178.65
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง40265861.09
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง40065461.16
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี7711765.81
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี17627863.31
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี19226672.18
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ13629945.48
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง8013658.82
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ8815855.70
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด8691,40661.81
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า13022158.82
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า21931868.87
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า31051959.73
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา26841864.11
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น29145464.10
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน44766767.02
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง48570169.19
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง17126365.02
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า33151664.15
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง26536273.20
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง6915245.39
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น30942073.57
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง18032156.07
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง12320958.85
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง5613541.48
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน111199.24
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย30346565.16
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย22035561.97
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น7610076.00
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน8811973.95
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 122744.44
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง20184523.79
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู6840416.83
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน7846016.96
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง5081,08246.95
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก4201,01441.42
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง6759711.22
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว9267013.73
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล2021,02119.78
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย24186727.80
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง6936319.01
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู4323718.14
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง4301,68625.50
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี19080823.51
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง10228735.54
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง11328140.21
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห15732648.16
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง147171.95
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ8851,26569.96
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น68198569.14
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น42661269.61
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ63195266.28
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว27641167.15
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว294072.50
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว28043264.81
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ34764553.80
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว9916659.64
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้13224653.66
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้22130273.18
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง34645875.55
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน22437559.73
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน25843259.72
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา43262768.90
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง36363756.99
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา27244960.58
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ11533734.12
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง15142935.20
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์10727838.49
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว15939140.66
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา9721445.33
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ9929433.67
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน6127722.02
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ15361924.72
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว3221,08129.79
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม3411,03732.88
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข20368429.68
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ15348031.88
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ16357628.30
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์4716428.66
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด8012166.12
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง8722039.55
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา5010846.30
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ165330.19
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41