ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน CVD Risk
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก33842280.09
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ11958220.45
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ46448895.08
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด37741491.06
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย22727084.07
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา9815563.23
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม23626489.39
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ30338279.32
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 41549159.34
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล142505.60
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์22248545.77
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ17121380.28
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ5645312.36
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล15434145.16
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง17429658.78
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์495628.72
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่11100.00
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่3634210.53
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง919793.81
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง28330891.88
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา32538085.53
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ45248693.00
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ28329097.59
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ16318787.17
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ12113490.30
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ343694.44
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย31936986.45
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย22023792.83
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย566487.50
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง9551,01893.81
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว12414585.52
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง8311075.45
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด222975.86
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ434889.58
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ19823484.62
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา31633993.22
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ444695.65
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก11112191.74
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก626693.94
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร278133.33
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร15416891.67
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน394586.67
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน14715992.45
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก22223992.89
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร626496.88
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา62769690.09
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง13714395.80
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง8913267.42
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ19150437.90
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ689373.12
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย16834049.41
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ13618971.96
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ20028570.18
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง13116280.86
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง14818281.32
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง486573.85
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง11425844.19
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 668181.48
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว58589665.29
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง14922067.73
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ8610581.90
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย25542959.44
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ29432191.59
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง12215877.22
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน11613089.23
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน788393.98
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ10013076.92
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์15717888.20
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ17124170.95
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่21426281.68
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน14621866.97
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง19928869.10
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง597380.82
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง518857.95
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ9210092.00
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย44081154.25
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง21926782.02
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก19624181.33
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล24226790.64
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ40541098.78
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง30937382.84
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า27328795.12
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง10515966.04
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋25327791.34
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย717495.95
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง15219478.35
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง18621287.74
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล60362396.79
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล16721378.40
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก19523184.42
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน18332855.79
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา11100.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้14320669.42
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้13919073.16
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ15820477.45
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง48570368.99
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก10513378.95
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก14217879.78
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก10813281.82
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง13320365.52
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย16723770.46
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม37051471.98
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง7533922.12
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา33740882.60
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว31948066.46
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว19629566.44
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว678777.01
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์020.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ10310598.10
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ779085.56
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ445678.57
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ12315479.87
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว29532491.05
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน19420992.82
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง25026992.94
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง11312788.98
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น27233680.95
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น17818795.19
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน32538484.64
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน22127580.36
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน31834492.44
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน19923983.26
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน14115094.00
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย30834689.02
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย33239085.13
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ36040189.78
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ27929594.58
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า64667395.99
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน18020886.54
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง272896.43
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง28832189.72
อำเภอฝาง  22822 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง188521.18
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย35838193.96
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว28131688.92
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว21427976.70
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ42846991.26
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง32137585.60
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง21731668.67
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน25528589.47
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน20322490.63
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง15220474.51
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง15617191.23
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย25829088.97
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม19921094.76
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ637090.00
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ495884.48
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง13013894.20
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม23424794.74
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่32634195.60
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย25125698.05
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย20822492.86
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง31332696.01
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่25826995.91
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก20621496.26
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก25526596.23
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน23624695.93
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน899395.70
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง44146694.64
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง12512699.21
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด16117094.71
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด16218090.00
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 656994.20
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง17818695.70
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า25228887.50
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง34435896.09
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว22323296.12
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง45447296.19
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า25532578.46
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า16622075.45
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม11912396.75
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม13715091.33
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม12113291.67
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง48753391.37
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก18719695.41
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก23830977.02
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม32134991.98
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง12815184.77
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง19219996.48
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน38142090.71
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง26232381.11
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม21725385.77
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 22223793.67
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง47454287.45
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล16322672.12
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง35140287.31
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง28233584.18
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง19225974.13
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง32744872.99
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้42143896.12
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา20930069.67
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย29940374.19
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา53066579.70
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง15724464.34
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง34039186.96
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย29073639.40
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร29233986.14
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง27744162.81
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา19622885.96
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง14617185.38
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง11514380.42
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม44053083.02
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก20528771.43
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก40144490.32
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่44655580.36
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น16922973.80
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่36840690.64
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่35045477.09
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร61978478.95
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว47152190.40
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว34243279.17
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง39345087.33
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง34643779.18
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า16622274.77
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน36839094.36
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน23728583.16
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน53772074.58
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย45350989.00
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง21625584.71
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง11014476.39
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่44854781.90
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง25232378.02
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง44851686.82
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด13717578.29
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล9915165.56
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล16920781.64
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง26831186.17
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง31433194.86
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี717397.26
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี12713991.37
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี11312689.68
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ12815184.77
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง727596.00
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ697394.52
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด66669895.42
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า527371.23
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า11315672.44
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า14118775.40
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา8212963.57
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น16918790.37
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน28032486.42
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง28432786.85
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง12616576.36
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า15816396.93
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง16318986.24
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง868996.63
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น7615748.41
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง10413378.20
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง12213093.85
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง637682.89
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน335955.93
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย24329881.54
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย18019094.74
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น485390.57
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน628374.70
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 142070.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง37448377.43
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู23526887.69
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน22832669.94
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง35043580.46
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก19633658.33
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง16821877.06
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว21624787.45
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล35647275.42
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย26235274.43
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง25330483.22
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู20321096.67
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง31158752.98
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี27935379.04
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง12515282.24
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง14017779.10
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห15415897.47
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง27639070.77
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ40452876.52
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น42749286.79
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น22628379.86
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ43945496.70
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว15117387.28
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว212680.77
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว20722890.79
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ21826681.95
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว11612195.87
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้18619197.38
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้14916391.41
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง16917894.94
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน16919984.92
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน20622292.79
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา27730889.94
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง32335590.99
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา19622387.89
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ19620695.15
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง23224295.87
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์21823493.16
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว14617682.95
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา26727597.09
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ18219294.79
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน10314073.57
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ21034560.87
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว33142378.25
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม38647481.43
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข25927793.50
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ18020090.00
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ26929292.12
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์10310499.04
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด819288.04
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง10813182.44
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา738091.25
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ525889.66
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04