ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน CVD Risk
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก26842762.76
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ276154.39
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ46548196.67
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด37640293.53
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย23327485.04
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา9615163.58
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม23426090.00
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ26437969.66
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 41348838.64
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล132455.31
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์3019415.46
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ12521358.69
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ304596.54
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล223316.65
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง15629552.88
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์265394.82
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่11100.00
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่243417.04
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง9110091.00
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง28130293.05
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา31637484.49
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ42947191.08
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ28228698.60
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ16118587.03
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ12113490.30
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ293387.88
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย30936185.60
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย21723791.56
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย586490.63
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง9831,07391.61
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว11913985.61
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง7110071.00
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด202968.97
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ424789.36
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ19423482.91
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา30932794.50
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ434595.56
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก11012091.67
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก626595.38
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร267733.77
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร15416195.65
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน384388.37
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน14515593.55
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก22423794.51
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร6262100.00
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา60468887.79
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง13113994.24
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง7913160.31
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ6249812.45
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ208822.73
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย12133735.91
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ13418871.28
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ9328432.75
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง12916279.63
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง5217629.55
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง176526.15
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง5825422.83
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 157619.74
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว50789556.65
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง7120135.32
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ2410223.53
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย20043246.30
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ28731790.54
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง11216169.57
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน11913091.54
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน648476.19
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ10012977.52
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์15517688.07
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ16523570.21
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่21125981.47
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน14321566.51
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง20028669.93
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง536976.81
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง538860.23
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ9610393.20
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย39880449.50
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง20426477.27
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก18924178.42
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล23726888.43
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ40440799.26
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง31137982.06
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า26528991.70
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง9414763.95
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋25027291.91
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย687393.15
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง14919078.42
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง18821388.26
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล60061497.72
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล15220673.79
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก19523284.05
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน15932748.62
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา11100.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้14120768.12
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้13218870.21
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ11718363.93
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง45161073.93
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก9612477.42
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก13216779.04
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก10213078.46
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง13421562.33
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย16723670.76
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม35651069.80
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง6133718.10
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา27933084.55
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว29344765.55
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว19129664.53
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว458155.56
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์020.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ10410599.05
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ638673.26
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ395275.00
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ9615163.58
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว28431590.16
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน17220484.31
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง19426772.66
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง10011785.47
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น27033381.08
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น17918795.72
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน31437883.07
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน21027077.78
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน31232596.00
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน19422586.22
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน13213597.78
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย30834090.59
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย33039284.18
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ35939391.35
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ24729284.59
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า63966496.23
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน17820885.58
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง3030100.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง40143691.97
อำเภอฝาง  22822 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง117714.29
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย34536694.26
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว27030588.52
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว16626662.41
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ37145381.90
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง30836684.15
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง17829859.73
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน18128064.64
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน17321979.00
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง14420271.29
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง14816888.10
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย24628686.01
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม19520296.53
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ596689.39
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ505886.21
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง12713196.95
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม23424894.35
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่32033396.10
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย24325196.81
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย19922090.45
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง31031997.18
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่25226595.09
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก20521296.70
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก25126295.80
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน22924294.63
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน889394.62
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง42945793.87
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง12412797.64
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด15916695.78
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด16117989.94
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 646795.52
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง17618794.12
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า23326986.62
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง34936595.62
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว22023195.24
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง45246896.58
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า25732878.35
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า14521667.13
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม11912198.35
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม13715290.13
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม11712792.13
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง47452690.11
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก19020194.53
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก23030375.91
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม31133592.84
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง12915384.31
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง19120095.50
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน38542989.74
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง27334080.29
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม21825386.17
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 21423690.68
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง46552189.25
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล16422672.57
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง31939480.96
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง27733083.94
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง18825474.02
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง31243471.89
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้41343395.38
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา20028769.69
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย29239573.92
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา50665277.61
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง15323565.11
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง32138284.03
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย27071937.55
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร29934187.68
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง25343158.70
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา19922787.67
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง14416587.27
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง11614182.27
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม37851673.26
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก18728066.79
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก38343488.25
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่41353677.05
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น17021977.63
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่37339394.91
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่34544577.53
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร61878179.13
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว45051287.89
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว33242677.93
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง38044285.97
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง34242879.91
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า15120972.25
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน36738695.08
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน23628383.39
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน50769572.95
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย44851187.67
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง20725082.80
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง10714175.89
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่42152979.58
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง24332574.77
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง43451085.10
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด13717677.84
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล9214862.16
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล16420380.79
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง25530882.79
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง31332995.14
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี677293.06
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี13014092.86
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี11111993.28
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ12314386.01
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง717594.67
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ697197.18
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด61468589.64
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า476078.33
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า10815669.23
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า14019073.68
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา8113062.31
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น15818585.41
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน27732684.97
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง27831987.15
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง12616377.30
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า15516593.94
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง16118786.10
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง848796.55
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น6813948.92
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง9012373.17
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง12212796.06
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง627483.78
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน335757.89
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย21628974.74
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย17618595.14
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น385273.08
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน527371.23
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 131968.42
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง35746476.94
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู22226284.73
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน17532054.69
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง35343780.78
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก13132540.31
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง16821578.14
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว21924888.31
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล25046054.35
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย10935031.14
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง23629879.19
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู19920895.67
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง31859853.18
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี28335978.83
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง12615183.44
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง13917479.89
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห14515891.77
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง27438670.98
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ39952176.58
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น42348587.22
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น22328179.36
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ42844496.40
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว14916988.17
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว202676.92
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว20722890.79
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ21626581.51
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว11712097.50
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้18719197.91
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้14816490.24
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง17117796.61
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน16719486.08
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน20321793.55
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา27830890.26
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง31035188.32
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา19522586.67
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ19720596.10
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง23023797.05
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์20822393.27
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว14217282.56
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา26627397.44
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ17918994.71
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน9413967.63
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ19631861.64
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว31441775.30
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม34446673.82
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข25527592.73
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ17619789.34
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ26028391.87
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์10010496.15
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด799285.87
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง10412682.54
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา717792.21
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ515494.44
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41