ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก3,7593,99294.16
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ2,1346,04635.30
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ4,2824,70191.09
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด1,5311,54898.90
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย4,1464,22798.08
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา2,7232,78297.88
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม2,7372,86795.47
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ2,0732,19594.44
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 414914134.75
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล13444130.39
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์5543,48215.91
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ2,0672,24891.95
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ2,2603,09673.00
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1,0012,84635.17
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง2,0192,37185.15
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์3156,8444.60
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่353892.11
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่2805,7254.89
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง1,0261,10992.52
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง1,9422,01196.57
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา1,5241,64892.48
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ1,9081,93698.55
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ1,1831,26393.67
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ80083695.69
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ68872095.56
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ1,0941,12097.68
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย1,4511,50296.60
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย9361,01192.58
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย45748195.01
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง4,7575,19191.64
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว68972295.43
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง1,4221,52893.06
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด19320793.24
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ92394497.78
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ61464595.19
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา1,8822,01393.49
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ50651199.02
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก2,3902,61791.33
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก41442098.57
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร1,3471,35799.26
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร1,5031,52798.43
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน1,2431,26098.65
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน2,2552,33496.62
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก2,3042,35098.04
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร9541,00694.83
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา3,6073,73496.60
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง1,3771,42996.36
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง1,3561,42195.43
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ8532,58033.06
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ43147890.17
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย1,4161,48695.29
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ81482898.31
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ9091,04686.90
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง88789898.78
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง8691,15275.43
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง18123278.02
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง1,1951,49180.15
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 70371498.46
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว2,6443,61673.12
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง1,2601,32695.02
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ43945396.91
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย3,7043,93194.23
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ2,3252,39197.24
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง1,3711,42995.94
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน69776790.87
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน68268599.56
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ9391,02691.52
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์1,3001,33897.16
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ2,1172,27693.01
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่1,1841,28192.43
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน1,3131,37495.56
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง2,1492,28094.25
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง53558491.61
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง53558890.99
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ55357995.51
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย3,5143,69495.13
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง1,0461,11893.56
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก1,0871,13296.02
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล1,3401,36698.10
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ2,4402,44499.84
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง2,2422,28398.20
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า1,2511,31894.92
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง1,1781,22596.16
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋1,7111,72998.96
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย44144599.10
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง1,0091,08493.08
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง1,3731,46593.72
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล2,1882,32194.27
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล76783591.86
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก1,3551,40596.44
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน1,3461,43393.93
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา71838.89
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้1,8301,91595.56
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้1,2291,31493.53
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ1,5681,66993.95
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง3,3855,11666.16
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก91391999.35
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก1,4711,57893.22
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก63466994.77
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง1,5701,63795.91
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย1,5001,58694.58
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม3,1943,29596.93
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง2,5792,89089.24
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา2,6582,96989.53
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว5,8456,28692.98
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว1,8901,95096.92
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว54154798.90
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์31421.43
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ73474598.52
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ29237777.45
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ28128997.23
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ83084498.34
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว2,5962,74294.68
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน1,2711,40790.33
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง1,9591,96699.64
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง81397283.64
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น1,0681,29782.34
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น1,1201,21492.26
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน1,3621,40796.80
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน1,2311,37589.53
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน1,8261,86797.80
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน1,0401,21885.39
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน82691490.37
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย1,1671,27991.24
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย1,7291,82294.90
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ1,7071,90989.42
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ1,2331,33192.64
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า2,6342,84292.68
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน1,2291,32792.61
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง21321798.16
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง1,6541,71296.61
อำเภอฝาง  22822 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง13057522.61
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย1,7991,84897.35
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว1,3151,34297.99
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว1,0821,12296.43
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ1,8171,82399.67
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง1,6581,74095.29
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง1,6821,75695.79
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน77284891.04
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน75679794.86
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง1,1741,20897.19
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง73976197.11
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย1,0721,15692.73
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม1,1141,16995.30
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ27028495.07
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ34334699.13
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง50550899.41
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม95897098.76
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่1,2171,23798.38
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย83683799.88
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย93193899.25
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง1,1111,13398.06
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่76376699.61
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก87990197.56
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก97097999.08
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน86086299.77
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน32333795.85
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง1,4131,44397.92
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง38138399.48
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด85386398.84
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด73275297.34
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 26927199.26
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง73876396.72
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า1,2171,28894.49
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง1,5891,60199.25
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว95998597.36
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง2,2232,26698.10
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า1,1931,29692.05
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า1,0071,09392.13
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม74175398.41
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม70270799.29
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม72074896.26
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง2,1822,25596.76
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก1,1321,20194.25
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก1,1841,21497.53
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม1,3351,47690.45
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง83685298.12
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง85386498.73
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน1,6491,82190.55
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2,1462,31692.66
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม9841,08191.03
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 1,1191,14997.39
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง3,9744,40190.30
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล1,2821,38692.50
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง1,8211,98591.74
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง1,2421,31694.38
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง1,2681,43588.36
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง2,5082,76690.67
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้1,7811,80498.73
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา2,0612,23892.09
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย2,0462,24191.30
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา4,8485,02396.52
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง1,9492,06794.29
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง2,7212,91493.38
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย6,3056,57795.86
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร2,6002,84691.36
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง2,9813,34189.22
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา1,8932,01993.76
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง1,3201,45890.53
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง73881890.22
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม6,0176,42193.71
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก1,1611,28590.35
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก1,8821,94097.01
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่2,8243,01993.54
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น1,1191,20393.02
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่2,7543,00691.62
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่2,3492,57491.26
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร4,7815,08993.95
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว1,7661,94890.66
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว1,9522,05095.22
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง1,7141,76597.11
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง2,0222,10396.15
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า9731,09688.78
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน2,0042,08396.21
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน1,0901,14894.95
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน5,2275,68891.90
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย2,3812,66789.28
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง1,2011,23297.48
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง50157886.68
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่1,7742,21180.24
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง1,2911,34296.20
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง2,7342,84596.10
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด95399795.59
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล73576296.46
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล1,2511,32694.34
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง1,7101,73398.67
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง2,4552,48298.91
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี583583100.00
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี1,0941,13796.22
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี96999997.00
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ1,2331,28096.33
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง62265794.67
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ55958196.21
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด3,3723,47896.95
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า52461285.62
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า63065995.60
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า1,0021,05694.89
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา1,0081,03797.20
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น63667993.67
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน1,9412,00696.76
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง1,6171,67196.77
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง72675795.90
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า1,1381,15398.70
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง1,1081,16195.43
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง1,2661,30397.16
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น1,2761,40390.95
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง75176098.82
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง80484595.15
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง1,7441,82995.35
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน1,4721,60092.00
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย1,1753,06138.39
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย2,2832,39895.20
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น78683094.70
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน1,3191,40194.15
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 50652197.12
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง3,5913,76295.45
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู1,8011,92093.80
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน1,7881,89794.25
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง1,8712,01492.90
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก2,2222,36294.07
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง1,1051,19892.24
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว1,6211,68596.20
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล4,2184,45194.77
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย1,8371,96393.58
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง1,5321,65492.62
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู9841,00897.62
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง5,5835,95993.69
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี2,6492,73896.75
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง63565696.80
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง70772697.38
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห65465799.54
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง1,5321,67791.35
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ2,6012,69296.62
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น1,5561,64594.59
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น1,1991,26394.93
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ2,3732,47795.80
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว81083397.24
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว11311499.12
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว85189994.66
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ1,1081,16395.27
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว54956098.04
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้84588195.91
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้71073097.26
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง85387098.05
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน2,6152,69796.96
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน1,5251,55098.39
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา1,3251,35897.57
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง1,4161,67184.74
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา1,1501,17897.62
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ9801,02096.08
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง1,1001,14596.07
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์72077493.02
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว76582992.28
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา1,7481,76898.87
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ90391498.80
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน59461496.74
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ9191,33368.94
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว1,3491,50789.52
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม1,4711,60991.42
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข1,1591,19497.07
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ66872692.01
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ9381,03490.72
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์72973299.59
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด79482096.83
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง1,1681,18798.40
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา67669497.41
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ39740598.02
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04