ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก2663.03
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ0570.00
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ0410.00
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด5915.49
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย7887.95
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา1244.17
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม192965.52
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ638078.75
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล1452.22
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์91884.79
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ21181.69
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ42020.00
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล4675.97
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง1311211.61
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์1313.23
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0120.00
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่0260.00
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง485981.36
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง8715456.49
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา587973.42
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ419443.62
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ176526.15
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ212777.78
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ5568.93
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ0940.00
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย2210520.95
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย0490.00
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย465288.46
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง5314935.57
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว83920.51
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง9422841.23
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด0200.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ367746.75
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ43411.76
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา4810048.00
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ74216.67
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก20339451.52
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก41625.00
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร596098.33
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร538661.63
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน4812937.21
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน13621862.39
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก4814832.43
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร6612951.16
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา9417055.29
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง5310450.96
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง173351.52
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ12635435.59
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ82927.59
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย499551.58
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ316646.97
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ377847.44
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง648476.19
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง12216972.19
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง61154.55
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง5015432.47
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 01600.00
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว4710743.93
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง9420446.08
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ247731.17
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย6811559.13
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ638276.83
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง293974.36
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน132748.15
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน51631.25
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ82138.10
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์91947.37
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ526283.87
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่354479.55
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน254259.52
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง415377.36
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง182378.26
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง4850.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ103528.57
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย9317553.14
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง84816.67
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก4765.26
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล53813.16
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ338737.93
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง9610492.31
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า278432.14
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง434889.58
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋389042.22
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย2828100.00
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง2702.86
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง4014827.03
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล389141.76
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล2510424.04
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก445974.58
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน73718.92
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา11100.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้132259.09
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้83622.22
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ32313.04
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง10112183.47
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก344182.93
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก101952.63
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก172665.38
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง439047.78
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย204841.67
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม52741.82
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง8725434.25
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา227130.99
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว1521.92
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว153542.86
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว1812.50
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์010.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ121866.67
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ51050.00
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ060.00
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ224845.83
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว3728812.85
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน4810346.60
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง369239.13
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง83324.24
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น269228.26
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น10221447.66
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน299032.22
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน479151.65
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน237530.67
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน135623.21
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน256339.68
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย184837.50
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย187524.00
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ9023937.66
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ256538.46
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า5914241.55
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน187823.08
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง0860.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง237729.87
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย3214322.38
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว108312.05
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว0890.00
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ496180.33
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง10315168.21
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง61115.41
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน8415753.50
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน6011751.28
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง7216045.00
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง576982.61
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย126219.35
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม3822416.96
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ165032.00
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ0520.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง152075.00
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม679769.07
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่557771.43
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย486178.69
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย365072.00
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง365367.92
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่446073.33
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก213658.33
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก233565.71
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน203066.67
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน81747.06
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง587082.86
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง121580.00
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด253375.76
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด121963.16
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 384977.55
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง81747.06
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า313881.58
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง596590.77
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว233369.70
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง699771.13
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า424985.71
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า294860.42
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม51926.32
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม152268.18
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม324374.42
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง449048.89
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก444891.67
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก264557.78
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม4527.69
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง2121100.00
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง394782.98
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน687986.08
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง166624.24
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม202580.00
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 263868.42
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง218125.93
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล253278.13
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง758984.27
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง385174.51
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง297240.28
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง247432.43
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้3910736.45
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา516875.00
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย277735.06
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา12419364.25
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง486672.73
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง478158.02
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย6310460.58
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร143145.16
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง81087.41
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา334967.35
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง173253.13
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง163053.33
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม8811675.86
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก116317.46
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก156224.19
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่4712637.30
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น436269.35
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่244553.33
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่3710734.58
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร6818935.98
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว287040.00
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว214447.73
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง236933.33
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง487464.86
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า154136.59
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน106615.15
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน304173.17
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน3310930.28
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย111318.40
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง5512344.72
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง212777.78
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่5911252.68
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง333789.19
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง567475.68
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด394292.86
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล162955.17
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล566684.85
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง1410413.46
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง10515468.18
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี2610026.00
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี348938.20
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี142556.00
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ355366.04
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง53912.82
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ32213.64
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด3616721.56
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า232979.31
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า71936.84
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า163151.61
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา2653.08
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น184837.50
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน9614864.86
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง8311671.55
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง305158.82
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า4510144.55
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง4212733.07
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง213126.73
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น151539.80
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง5865.81
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง01190.00
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง223117.07
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน42291.75
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย16639042.56
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย2625510.20
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น81545.19
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน122444.92
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 1601.67
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง344870.83
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู53315.15
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน435086.00
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง526678.79
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก466966.67
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง233958.97
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว232688.46
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล304763.83
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย485685.71
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง405178.43
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู313588.57
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง439445.74
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี526382.54
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง10812983.72
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง679471.28
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห495687.50
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง7421434.58
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ11313881.88
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น9114861.49
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น216134.43
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ18426669.17
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว344085.00
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว232785.19
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว355070.00
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ152075.00
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว12114981.21
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้53215.63
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้1147.14
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง112937.93
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน13530045.00
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน4714632.19
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา233467.65
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง102835.71
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา425971.19
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ314470.45
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง44010.00
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์175034.00
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว32910.34
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา547373.97
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ1631.59
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน133043.33
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ354774.47
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว282996.55
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม618373.49
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข224944.90
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ263966.67
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ63318.18
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์3863.49
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด6010855.56
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง11180.85
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา356653.03
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ31012.97
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41