ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก397353.42
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ1671.49
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ4468.70
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด61006.00
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย467561.33
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา2248.33
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม222975.86
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ689273.91
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล2444.55
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์21441.39
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ6512153.72
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ65910.17
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล4675.97
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง1511213.39
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์32910.34
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0170.00
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่0300.00
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง566290.32
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง9715662.18
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา728980.90
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ4011136.04
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ287338.36
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ223073.33
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ96414.06
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ1951.05
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย2611123.42
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย3575.26
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย455581.82
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง8512468.55
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว94918.37
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง12426247.33
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด0210.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ529157.14
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ53713.51
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา5510751.40
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ94420.45
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก30643770.02
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก41921.05
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร637287.50
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร709077.78
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน5215333.99
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน15325061.20
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก9715961.01
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร10414173.76
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา11319757.36
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง9210885.19
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง305060.00
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ18839747.36
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ203262.50
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย6411257.14
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ477265.28
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ419244.57
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง729278.26
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง13019666.33
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง81266.67
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง7017639.77
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 11670.60
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว6812454.84
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง12721758.53
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ288732.18
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย8113261.36
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ738585.88
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง384584.44
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน142751.85
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน101855.56
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ92240.91
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์92045.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ576883.82
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่344772.34
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน264459.09
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง527074.29
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง182669.23
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง4850.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ183551.43
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย15218582.16
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง95815.52
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก6866.98
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล64114.63
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ529057.78
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง10712089.17
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า6910168.32
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง475487.04
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋5410850.00
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย274264.29
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง4814.94
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง14416786.23
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล5410252.94
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล2612720.47
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก487564.00
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน354087.50
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา11100.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้162369.57
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้103925.64
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ143441.18
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง11513883.33
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก405474.07
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก102245.45
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก173450.00
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง6010159.41
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย225143.14
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม123103.87
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง11727642.39
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา337444.59
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว4577.02
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว254555.56
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว1812.50
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์010.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ122254.55
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ81266.67
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ4850.00
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ385569.09
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว8833026.67
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน9111678.45
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง629962.63
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง103429.41
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น3710435.58
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น13624056.67
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน349436.17
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน499750.52
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน358043.75
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน337245.83
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน277237.50
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย305554.55
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย208822.73
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ14427053.33
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ377450.00
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า8715954.72
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน4010338.83
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง4934.30
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง225143.14
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย7315746.50
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว119112.09
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว4964.17
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ556880.88
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง11316369.33
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง81276.30
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน10314272.54
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน9112473.39
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง11118759.36
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง697592.00
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย246835.29
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม7225728.02
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ315358.49
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ0520.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง152075.00
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม6911261.61
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่598470.24
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย467263.89
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย375666.07
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง416068.33
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่436566.15
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก224252.38
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก233958.97
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน203458.82
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน121770.59
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง578467.86
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง121675.00
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด273675.00
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด142070.00
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 445088.00
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง121675.00
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า354479.55
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง666995.65
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว273675.00
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง7111163.96
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า425576.36
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า285154.90
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม51729.41
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม162466.67
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม334573.33
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง619762.89
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก475585.45
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก324669.57
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม116018.33
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง2626100.00
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง435479.63
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน567475.68
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง237431.08
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม242692.31
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 344379.07
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง259526.32
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล253180.65
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง9410193.07
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง425477.78
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง367846.15
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง458354.22
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้4311039.09
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา658180.25
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย618670.93
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา12319762.44
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง487960.76
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง508956.18
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย6811260.71
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร153740.54
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1812114.88
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา325360.38
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง194047.50
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง233076.67
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม9812876.56
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก557276.39
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก616791.04
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่6913850.00
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น497565.33
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่368243.90
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่6011552.17
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร11919461.34
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว518162.96
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว274955.10
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง267435.14
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง527767.53
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า164535.56
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน446270.97
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน344870.83
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน8011768.38
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย13214292.96
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง7613456.72
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง283384.85
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่6412650.79
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง363992.31
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง588568.24
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด394979.59
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล243568.57
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล587379.45
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง5811152.25
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง12917175.44
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี5310351.46
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี5610553.33
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี202968.97
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ366258.06
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง74316.28
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ32313.04
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด3719319.17
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า243080.00
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า112250.00
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า303976.92
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา3694.35
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น285056.00
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน12715681.41
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง9412177.69
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง445974.58
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า6210559.05
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง4413532.59
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง243417.04
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น3616521.82
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง5010050.00
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง21351.48
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง12436533.97
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน52511.99
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย22242851.87
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย11027140.59
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น111666.63
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน152825.32
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 1741.35
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง365862.07
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู73718.92
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน435479.63
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง627978.48
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก567871.79
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง244454.55
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว222588.00
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล305455.56
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย495983.05
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง405276.92
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู324080.00
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง679669.79
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี567080.00
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง10713778.10
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง6610562.86
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห566981.16
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง9125435.83
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ11914283.80
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น12217171.35
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น477364.38
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ21428275.89
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว385076.00
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว233174.19
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว576291.94
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ162080.00
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว13115882.91
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้143935.90
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้131681.25
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง153444.12
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน18933656.25
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน5015831.65
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา223661.11
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง162759.26
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา446270.97
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ375074.00
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง134032.50
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์245940.68
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว143046.67
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา587577.33
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ1691.45
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน153050.00
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ345068.00
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว303585.71
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม759578.95
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข345462.96
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ294269.05
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ83821.05
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์7987.14
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด8211869.49
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง21371.46
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา476968.12
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ2211519.13
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04