CMBIS อันดับคะแนนหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
อันดับ ชื่อ อำเภอ คะแนนเฉลี่ย
#hnameampurnamekpi_score
1รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวงฮอด14.27
2รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลีฮอด14.20
3รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแมสันป่าตอง13.93
4รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดดกัลยาณิวัฒนา13.87
5รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทองแม่วาง13.87
6รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่พร้าว13.80
7รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไหเวียงแหง13.80
8รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแมสันป่าตอง13.80
9รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทรายพร้าว13.73
10รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็กแม่ริม13.73
11รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึกแม่แจ่ม13.73
12รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวนพร้าว13.73
13รพ.สต.บ้านสันห่าว สันป่าตอง13.67
14รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่งพร้าว13.67
15รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระแม่แตง13.60
วันที่สร้างรายงาน : 2018-08-08 15:47:18
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04