รายงานชุดลดอันตรายจากยาเสพติดด้านสุขภาพ-รายอำเภอ

การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(กัญชา)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-19 06:52:14
ลำดับ อำเภอ รวม ได้รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
Health Eucation MMT VCT HBV/HCV CONDOM STD TB Rx
ampurcodeampurnamecount(distinct cmbis_t_person_harm.CID)health_deucationMMTVCTHBVCONDOMSTDTBRx
01เมืองเชียงใหม่100000000
02จอมทอง300010000
03แม่แจ่ม1011000000
04เชียงดาว501000010
05ดอยสะเก็ด211010000
06แม่แตง100000000
07แม่ริม681491401010
08สะเมิง000000000
09ฝาง200000010
10แม่อาย611010032
11พร้าว100000000
12สันป่าตอง1030010001
13สันกำแพง100000000
14สันทราย28250000010
15หางดง000000000
16ฮอด400010014
17ดอยเต่า100000000
18อมก๋อย411010000
19สารภี600000030
20เวียงแหง300000000
21ไชยปราการ502010031
22แม่วาง100000000
23แม่ออน000000000
24ดอยหล่อ000000000
25กัลยาณิวัฒนา000000000
99พิเศษ7292031001
  234.0055.0018.001.0014.001.001.0013.0019.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04