รายงานชุดลดอันตรายจากยาเสพติดด้านสุขภาพ-รายอำเภอ

การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(สารระเหย)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-19 06:52:14
ลำดับ อำเภอ รวม ได้รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
Health Eucation MMT VCT HBV/HCV CONDOM STD TB Rx
ampurcodeampurnamecount(distinct cmbis_t_person_harm.CID)health_deucationMMTVCTHBVCONDOMSTDTBRx
01เมืองเชียงใหม่000000000
02จอมทอง000000000
03แม่แจ่ม000000000
04เชียงดาว000000000
05ดอยสะเก็ด100000000
06แม่แตง000000000
07แม่ริม1640000003
08สะเมิง100000000
09ฝาง100000000
10แม่อาย420000022
11พร้าว100000000
12สันป่าตอง100000000
13สันกำแพง000000000
14สันทราย550000000
15หางดง110000001
16ฮอด000000000
17ดอยเต่า100000000
18อมก๋อย000000000
19สารภี100000000
20เวียงแหง000000000
21ไชยปราการ100000000
22แม่วาง000000000
23แม่ออน000000000
24ดอยหล่อ000000000
25กัลยาณิวัฒนา000000000
99พิเศษ1010010001
  44.0013.000.000.001.000.000.002.007.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04