CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอแม่แจ่ม

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)2362551992.5514.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)2222543287.4013.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)2232745181.3912.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)1,8162,17836283.3810.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)1,4661,89843277.2412.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4234856287.229.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4104988882.339.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)52165513479.548.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)5826355391.6510.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)3,1903,2546498.0314.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)7,75211,2143,46269.138.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)11,87013,6111,74187.2111.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)21,13821,97984196.1713.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)24,01625,0421,02695.9012.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)1,1491,74059166.0310.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04