CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอแม่แจ่ม

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)120126695.2414.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)1111261588.1013.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)1341582484.8112.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)8711,23336270.648.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)1,2511,87562466.7211.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2622933189.429.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2913172691.8010.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3473682194.2912.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3523883690.7210.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)1,2063,1341,92838.484.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)6,14311,2015,05854.846.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)9,95413,6093,65573.149.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)21,13222,07494295.7312.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)24,03225,1651,13395.5012.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)1,0371,63259563.5410.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41