CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอแม่อาย

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2019-05-25 01:56:14
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)1722174579.2612.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)1392177864.0610.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)1622619962.079.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)1,0271,38335674.269.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)1,0801,61753766.7911.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2803183888.059.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3113796882.069.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2523196779.008.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2753608576.398.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)2,5973,11351683.429.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)6,0719,6903,61962.657.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)9,57412,1572,58378.759.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)14,90416,9642,06087.869.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)19,39921,8662,46788.729.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)1,5612,53297161.6510.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2019-05-15T11:35:21