CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอแม่อาย

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)2152422788.8413.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)2052393485.7713.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)2002595977.2211.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)1,4641,87340978.169.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)1,2581,53828081.7913.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4234745189.249.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4484833592.7511.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4364693392.9611.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4405046487.309.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)2,7552,759499.8614.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)3,1638,8985,73535.554.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)10,99812,0891,09190.9812.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)15,59316,20060796.2513.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)20,62821,48185396.0313.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)1,5123,0511,53949.568.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04