CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอแม่อาย

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2019-03-18 03:56:22
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)1211775668.3611.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)941778353.118.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)12022110154.308.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)5751,01844356.487.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)7961,61181549.419.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1752295476.428.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2242886477.788.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1752487370.567.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)16528011558.936.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)2,5923,10651483.459.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)5,7149,7394,02558.677.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)7,62312,2194,59662.397.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)13,10317,0693,96676.768.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)16,84122,0135,17276.508.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)1,4562,4971,04158.319.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2019-03-15T14:45:46