CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอแม่อาย

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)1151301588.4613.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)1071282183.5912.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)1161564074.3611.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)7291,13640764.178.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)9201,57965958.2610.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2512792889.969.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2693094087.069.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2332602789.629.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2172685180.978.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)4302,7592,32915.591.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)2,9328,9566,02432.744.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)6,81712,1785,36155.986.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)15,10716,3121,20592.6111.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)19,75821,6711,91391.1710.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)1793,0962,9175.780.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41