CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอสันป่าตอง

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)97106991.5113.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)881061883.0212.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)1081201290.0013.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)1,1381,2299192.6013.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)1,0551,1055095.4814.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2512722192.2811.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3113271695.1112.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3063201495.6312.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3473631695.5912.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)1,8121,819799.6214.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)6,26112,7246,46349.216.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)18,28618,97669096.3614.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)23,77124,9661,19595.2112.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)32,43333,4951,06296.8313.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)4,4106,1721,76271.4511.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04