CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอดอยหล่อ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2019-05-25 01:56:14
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)3437391.8913.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)3137683.7812.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)4246491.3013.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)2592893089.6212.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)3353683391.0314.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)6269789.869.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)8185495.2912.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)5457394.7412.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)9394198.9414.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)5786577987.989.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)3,5204,50498478.159.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)5,0865,70962389.0912.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)6,7337,27354092.5811.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)9,0779,65758093.9911.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)1,2702,12285259.859.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2019-05-15T11:35:21