CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอดอยหล่อ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2019-03-18 03:56:22
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)2528389.2913.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)2128775.0011.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)3637197.3014.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)2002353585.1111.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)25337011768.3811.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4546197.8313.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)5657198.2514.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3741490.2410.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)7172198.6114.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)6506772796.0113.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)3,4684,5801,11275.729.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)5,1015,80270187.9211.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)6,7657,39262791.5210.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)9,1269,81468892.9911.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)6962,1351,43932.605.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2019-03-15T14:45:46