CMBIS-อำเภอ-หน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
รหัส สถานบริการ คะแนน
hcodehnamekpi_score
05881รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก13.73
05886รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม13.00
05883รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก12.93
05882รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก12.80
05891รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว12.47
05885รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย11.93
05879รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ11.73
05877รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้11.67
05887รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง11.60
05878รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้11.53
05884รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง11.40
05890รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว11.40
05888รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา11.13
05880รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง8.67
05889สถานีอนามัยบ้านป่าแงะ ตำบลดอนแก้ว7.13
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04