CMBIS-อำเภอ-หน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
รหัส สถานบริการ คะแนน
hcodehnamekpi_score
05906รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย12.80
05903รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน12.47
10299รพ.สต.บ้านคุ้ม ตำบลแม่งอน12.47
05909รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ12.40
05901รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน12.27
05908รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ11.73
05900รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น11.60
05904รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน11.53
05911รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน11.47
05905รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน11.40
05907รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย11.07
05910รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า11.07
05899รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น11.07
05902รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน11.00
05898รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง10.73
77482ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเวียง อำเภอฝาง8.33
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04