CMBIS-อำเภอ-หน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2019-05-25 01:56:14
รหัส สถานบริการ คะแนน
hcodehnamekpi_score
05948รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก13.93
05939รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว13.87
22177รพ.สต.บ้านสันห่าว 13.80
05945รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม13.80
13991รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม13.73
05943รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม13.73
05947รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก13.60
05952รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน13.53
05951รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง13.40
05944รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม13.33
05949รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม13.13
05950รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง12.87
05937รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า12.80
05938รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง12.73
05941รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า12.46
05946รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง12.33
05942รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า12.00
05940รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง12.00
11128รพ.สันป่าตอง10.93
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2019-05-15T11:35:21