CMBIS KPI ระดับหน่วยบริการ

รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอ พร้าว

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
#ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานส่วนขาดร้อยละคะแนน
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)110100.0015.00
2เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)2117480.9510.00
3เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)43311272.0912.00
4เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)660100.0015.00
5เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)550100.0015.00
6เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)220100.0015.00
7เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)660100.0015.00
8เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)500500.000.00
9การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)3713185385.7111.00
10การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)5325151796.8014.00
11การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)7537351897.6113.00
12การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)1,004998699.4014.00
13การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)1571094869.4311.00

HDC Data Exchange  จะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้งานใน HDC ก่อน

1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์

2. หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 

3. หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

4. เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ

5. เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

6. เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ

7. เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ

8. เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ

9. เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ

10. เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ

11. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี

12. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี

13. การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป

14. การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป

15. การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน

   

ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41