ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย 1,5849912111510700758.337000
รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ 81046652400200233.332000
รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง 513531063500401550.004100
รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน 273315360004015100.005000
รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน 3002232531000000.000000
รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ 3603320531800200210.002000
รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์ 525371249700500541.675000
รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ 8071942340000000.000000
รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่ 5953143540000000.000000
รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน 67917421310001125.001000
รพ.สต.บ้านแม่โป่ง 1,0694645041000000.000000
รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง 25418220100100150.001000
รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง 3307427620000000.000000
รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ 38366369110200266.672000
ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย 1,4039121112101011011152.3811000
ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย 1,434912011190011011155.0011000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง 25518220100100150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง 3246827020000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ 35166369110200266.672000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน 67016420310001125.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โป่ง 1,0594645040000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่ 5603243640000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ 7781642040000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์ 512391150700400436.364000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ 3572820481800200210.002000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน 2982022221000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน 259315360004015100.005000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง 50253962400401555.564100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ 78845752500200228.572000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย 1,5379411105410700763.647000
ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย 1,490811798810900952.949000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง 256171180001001100.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง 3206426620000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ 3536316411000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน 257284320004004100.004000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน 2741822021000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ 3702820481800200210.002000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์ 499381351700501646.156000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ 7771441840000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่ 5572943340000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน 68215419310001125.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โป่ง 1,0684234530000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง 53052961400401555.564100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ 81346753500200228.572000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย 1,5309110101310700770.007000
 29,345.001,972.00321.002,293.00203.0015.000.00109.000.0011.00118.00 115.003.000.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04