ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง 1,520170817881000000.000000
รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู 7877488280000000.000000
รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน 6054634930000000.000000
รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง 1,04614212154710500541.675000
รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก 1,006133714070000000.000000
รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง 578946100100302583.335000
รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว 688126413041000000.000000
รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล 1,28910412116120000000.000000
รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย 1,1711572017770012011365.0013000
รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง 554771592810700746.677000
รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู 404131313430000000.000000
รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง 1,92922414238144000000.000000
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี 9735396290000000.000000
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี 9525476170000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง 2,00322314237143000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู 400126312930000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสา ตำบลสันทราย 1,1361511917060012011368.4213000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง 544791594810700746.677000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล 1,26510012112120000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว 682117412141000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคว ตำบลท่ากว้าง 55193699100302583.335000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก 991110711770000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดง ตำบลขัวมุง 1,02014113154810500538.465000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน 6143633930000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาชมภู ตำบลชมภู 7857177870000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง 1,457142714971000000.000000
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี 9545255750000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู 398117412140000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง 2,01020614220144000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง 573771693810701850.008000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสา ตำบลสันทราย 1,1251411615760010001062.5010000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคว ตำบลท่ากว้าง 55585792200302571.435000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว 711119412341000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล 1,31410111112110000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก 9557968560000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดง ตำบลขัวมุง 1,05414312155710500541.675000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน 6383734030000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาชมภู ตำบลชมภู 7596446840000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง 1,469139614561000000.000000
 37,465.004,334.00346.004,680.00258.0023.000.0079.000.009.0088.00 88.000.000.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04